Informació corporativa

Portal de la transparència

Retribucions, activitats i béns

Aquí podreu trobar la relació de les retribucions anuals del personal.

Des d'aquest enllaç, podeu descarregar les retribucions dels directius de l'entitat.

En aquest enllaç podeu consultar informació sobre les indemnitzacions i dietes a l'alta direcció i a la resta de professionals. 

En aquest enllaç podeu consultar informació sobre les activitats, els béns patrimonials, interessos i retribució del gerent.