Pacients

Efectes desfavorables de la transfusió

Què és una reacció transfusional?

En termes generals, la transfusió de sang és un procediment terapèutic que té per objectiu corregir dèficits hematològics. Tanmateix, en alguns casos, pot provocar l'aparició d'efectes desfavorables: les anomenades reaccions transfusionals o reaccions adverses, que designen qualsevol efecte contrari o imprevist provocat per la transfusió d'un producte hemoteràpic.

Tot el procés que els bancs de sang duen a terme pretén evitar aquestes incidències. Tot i això, aquestes situacions continuen produint-se. L'explicació és que les proves fetes in vitro són un pobre reflex del que succeeix in vivo i que, durant el transport, l'emmagatzematge i l'administració de les unitats de sang, poden ocórrer esdeveniments que comprometin la seguretat dels receptors.

Cal dir que el ventall clínic de les reaccions transfusionals i de les seves possibles conseqüències és molt ampli: pot anar des d'una lleu molèstia per al receptor fins a conseqüències fatals.

Quan es pot presentar?

Les reaccions transfusionals poden donar-se en qualsevol moment en el transcurs del procés però també després d'haver finalitzat. En funció del moment en què apareguin, les classificarem com a:

  • immediates: es produeixen de 24 hores des de la finalització de la transfusió.
  • retardades: quan la reacció apareix després d'aquestes 24 hores de postransfusió

Quina és la causa?

La causa pot ser de tipus:

  • immunològic: produïda per reacció amb anticossos de grups sanguinis
  • no immunològic: quan no hi participa el sistema immune. Pot donar-se per: contaminació bacteriana, destrucció mecànica d'hematies, per escalfament...

Quins components sanguinis les poden provocar?

Una reacció transfusional pot ser provocada per qualsevol dels components hematològics transfosos: hematies, plasma o plaquetes. Cal assenyalar però, que el component més propens a provocar reacció són les plaquetes, i sobretot en receptors que han rebut moltes transfusions o que han passat per diversos embarassos.

Quins tipus de reaccions existeixen?

Reaccions immediates:

Reaccions retardades:

Les reaccions més freqüents són la reacció al·lèrgica i la reacció de tipus febril no hemolítica (sense hemòlisi). Ambdues són molt desagradables però tenen poca gravetat per al pacient.

Què fem quan es produeix una reacció?

  • Aturar la transfusió
  • Mantenir la via endovenosa per poder donar la medicació
  • Repetir les proves transfusionals
  • Controlar les constants del receptor: tensió arterial, pols i temperatura.

A partir dels resultats d'aquests estudis, es prendran les diferents mesures per a transfusions posteriors. Un cop descartat el quadre d'hemòlisi per incompatibilitat ABO i davant la sospita d'altres tipus de reaccions, es faran les proves que es considerin necessàries, com ara el cultiu dels productes implicats en la transfusió o l'estudi de diferents anticossos.

Depenent del tipus de reacció, s'iniciarà un circuit de notificació ordinari o un d'urgent (alerta ràpida). En el primer cas, caldrà emplenar un formulari específic i fer-lo arribar al coordinador d'Hemovigilància del Banc de Sang i Teixits, qui un cop valorat i validat l'inclourà en el registre d'Hemovigilància de Catalunya.

En el cas d'una notificació urgent, s'haurà de contactar ràpidament amb coordinador d'Hemovigilància del Banc de Sang i Teixits (o amb el metge de guàrdia, si el primer no hi és) per telèfon i emplenar també el corresponent formulari d?alerta ràpida perquè en quedi constància.