Professionals Enrere

Anticossos anti-plaquetaris (MAIPA)

4814

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

 • La tècnica de MAIPA (Immobilització d'antígens plaquetaris mitjançant anticossos monoclonals) és la tècnica clàssica utilitzada per la investigació d'al·lo-anticossos anti-plaquetaris específics.
 • Els antígens específics de les plaquetes son anomenats HPA (Human Platelet Antigens) i estan localitzats a diferents glicoproteïnes de membrana plaquetar, fonamentalment a la GP IIb/IIIa, Ib/IX/V i Ia/IIa.
 • Els al·lo-anticossos dirigits enfront antígens HPA estan implicats en casos de refractarietat plaquetar,  trombocitopènia fetal/neonatal al·loinmune (TFNA) i púrpura trombocitopènica postransfusional (PPT).
 • Per tècnica de MAIPA podem detectar també la presència d'auto-anticossos anti-plaquetaris lliures al sèrum. En aquest cas, s'observa un patró de pan-reactivitat enfront una o varies GP de membrana plaquetar.

Mètode:

 • En la tècnica de MAIPA, el sèrum problema s'incuba enfront plaquetes amb genotips HPA coneguts; posteriorment, les GPs que interessi estudiar son capturades utilitzant anticossos monoclonals.
 • En el darrer pas d'aquesta tècnica, s'afegeix l'antiglobulina humana (ATG) conjugada amb peroxidasa, i finalment el substrat corresponent;  la reacció  obtinguda  posa en evidència la presència o absència d'ATG fixada a cada una de les GPs, el que permet identificar la presència d'anticossos anti-plaquetaris en els sèrums estudiats.
 • Existeixen tècniques comercials (Kits ELISA o Kits de Luminex) que permeten l'estudi d'anticossos enfront GPs de membrana plaquetar (IIbIIIa, IaIIa, IbIX, i GP IV), de forma equivalent a la tècnica de MAIPA.

Resultats:

El resultats de l'estudi de MAIPA son:        

 • Estudi negatiu: no es detecten anticossos enfront les Glicoproteïnes estudiades
 • Estudi positiu:
  •  S'observa un patró de pan-reactivitat enfront una o més GP de membrana plaquetar; suggestiu de la presència d'auto-anticossos
  •  S'observa reactivitat enfront un antigen HPA; es detecta un al·lo-anticòs específic enfront un antigen HPA (exemple anti-HPA-1a)

Temps de resposta:

14 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: sèrum o plasma
Tubs: un tub EDTA o sèrum (volum mínim de plasma o sèrum 1 ml)
Estabilitat:  A temperatura ambient o a 4ºC: 3 dies
Instruccions de transport:  A temperatura ambient o a 4ºC
Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada

Informació administrativa

Codi BST: 4814
Descripció de la prova: Estudi d'anticossos anti-plaquetaris per MAIPA
Sinònims:

 • Estudi d'anticossos enfront les GP IIb/IIIa, IaIIa i IbIX.
 • Estudi d'anticossos anti-plaquetaris en fase sòlida

Secció: Immunohematologia
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils: La prova de MAIPA es realitza en els estudis següents:

 • Trombopènia Neonatal Al·loimmune (TNA)
 • Estudi de Refractarietat Plaquetar
 • Reaccions transfusionals de tipus PPT
 • En tots aquells pacients en que es vulgui investigar la presència d'al·lo-anticossos enfront antígens HPA.

Referències

Kiefel V, Santoso S, Weisheit M, Mueller-Eckhardt C. Monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigens (MAIPA): a new tool for the identification of platelet-reactive antibodies. Blood 1987;70:1722-6.

Lucas GF, Rogers SE. Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay kit (GTI PakPlus) for the detection of antibodies against human platelet antigens. Transfus Med 1999;9:63-7.

Porcelijn L, Huiskes E, Comijs-van Osselen I, Chhatta A, Rathore V, Meyers M, de Haas M. A new bead-based human platelet antigen antibodies detection assay versus the monoclonal antibody immobilization of platelet antigens assay. Transfusion. 2014 Jun;54(6):1486-92

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin