Professionals Enrere

Diagnòstic molecular coagulopaties congènites per NGS: Hemofília A

LRD2833

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Identificar el defecte molecular al F8 en pacients diagnosticats d'HA.

Hemofília A (HA)

L'HA és la forma més freqüent d'hemofília amb una prevalença estimada de 1:5.000 homes. Aquest trastorn hemorràgic està causat per una deficiència de factor VIII (FVIII) de la coagulació. Segons els nivells de FVIII es distingeixen tres formes d'HA: severa si l'activitat biològica del FVIII és <1%; moderada si l'activitat del FVIII està entre 1-5%; lleu si l'activitat del FVIII està entre 5-40%. Les manifestacions clíniques més freqüents són les hemorràgies a les articulacions (hemartrosi) i als músculs (hematomes). La freqüència i severitat dels sagnats és inversament proporcional a la quantitat de FVIII que hi ha al plasma.

L'HA presenta una herència recessiva lligada al cromosoma X, de manera que els homes són afectes i les dones són portadores de la patologia. Aquest trastorn està causat per mutacions al gen que codifica per la proteïna FVIII de la coagulació (F8) que poden afectar a l'activitat del FVIII de la coagulació o reduir la quantitat d'aquesta proteïna. Actualment s'han identificat més de 1.300 alteracions genètiques al F8, entre les quals s'inclouen canvis d'un sol nucleòtid i delecions o insercions de varis nucleòtids. No obstant, en els casos d'HA greu la mutació més freqüent és la inversió de l'intró 22, present en un 50% dels pacients. Aquesta mutació succeeix per una recombinació homòloga entre el F8 i l'extrem telomèric del cromosoma X degut a l'alta homologia que existeix entre ambdues seqüències

Aplicació d'un panell de múltiples gens que es basa en l'amplificació simultània dels exons i les regions intròniques flanquejants per a la seva seqüenciació mitjançant tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i permet realitzar l'estudi molecular simultani dels gens relacionats amb les coagulopaties congènites i trastorns hemorràgics hereditaris entre els quals es troba el gen del factor VIII (F8).

Mètode:

Seqüenciació massiva (NGS)

Anàlisi de les inversions de l'intró 1 mitjançant PCR convencional i de l'intró 22 mitjançant PCR llarga (LR-PCR) al F8.

Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del F8 amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites.

Seqüenciació tradicional de Sanger per recomprovar la/les mutació/ns detectades en els pacients diagnosticats amb HA, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, analitzant la regió concreta on es troba la variant.

En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.

Valors de referència

No aplica

Algoritme diagnòstic:

En funció del fenotip del pacient s'inclou:

 • HA greu (FVIII:C<1%) i HA moderat (1%<FVIII:C<5%): Estudi de les inversions de l'intró 22 i de l'intró 1.
 • En el cas de ser negatives i en pacients amb diagnòstic d'HA lleu (5%<FVIII:C): Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del F8 amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites.
 • La/es mutació/ns detectades per NGS en estudis d'Hemofília A, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, seran recomprovades pel mètode de Sanger analitzant la regió concreta on es troba la mutació.
 • En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.
Codi Nom de la prova Es pot demanar per separat? Es fa sempre?
LRD2224 Estudi Inversions F8 (intró 22; intró 1) Si No
LRD2833 Diag molecular coagulopaties congènites per NGS Si No

Temps de resposta:

20 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 5-10 ml si es tracta d'una mostra de sang
Volum mínim imprescindible: 3 ml

Estabilitat:

 • A temperatura ambient: 4 dies
 • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades:

 • DNA purificat, mínim 300 ng (30 ng/µL)
 • Mucosa bucal: contactar amb el laboratori per consultar especificacions de recollida de la mostra.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2833
Descripció de la prova: Diagnòstic molecular de coagulopaties congènites per NGS: Hemofília A.
Sinònims: Estudi genètic d'HA, estudi molecular de l'Hemofília A, seqüenciació del F8.
Secció: Coagulopaties Congènites
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

En el full de petició d'estudi molecular s'ha de marcar la casella HEMO. A i omplir les dades fenotípiques de les que es disposi.

Perfils:

No aplica.

Referències

 • Peter J Hulick. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical Applications. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com
 • DNA Sequencing by Capillary Electrophoresis. Applied Biosystems Chemistry Guide. Second Edition.
 • Bagnall RD, Waseem N, Green PM, Giannelli F. Recurrent inversion breaking intron 1 of the factor VIII gene is a frequent cause of severe hemophilia A. Blood. 2002;99(1):168-174.
 • Bagnall RD, Giannelli F, Green PM. Int22h-related inversions causing hemophilia A: a novel insight into their origin and a new more discriminant PCR test for their detection. J Thromb Haemost. 2006;4(3):591-598.

Base de dades de mutacions

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin