Professionals

Laboratori cel·lular

El Laboratori Cel·lular constitueix una plataforma experta que concentra les anàlisis cel·lulars que requereix el Banc de Sang i Teixits (BST) per a la seva activitat, tant assistencial com de recerca.

Activitat assistencial

El Laboratori Cel·lular té com principal objectiu assistencial garantir la seguretat dels donants i dels receptors i vetllar per la qualitat dels productes a transfondre o trasplantar. Per aconseguir-ho, realitza determinacions de caracterització cel·lular en diferents tipus de mostres biològiques humanes: sang perifèrica, sang de cordó umbilical, components sanguinis, productes de teràpia cel·lular avançada, etc.

La finalitat d'aquests estudis és la caracterització de les cèl·lules utilitzant diferents tècniques (recompte, citometria, microscòpia, cultiu, anàlisi bioquímic, etc.) per validar la seguretat, esterilitat, identitat i potència dels productes. Les principals activitats són:

Activitat de recerca

El Laboratori Cel·lular col·labora en projectes d'investigació de diversos grups, tant del BST com externs. Les principals activitats són:

Activitat docent

El Laboratori Cel·lular participa de les activitats docents del BST: