Professionals

Components sanguinis

Concentrat d'hematies filtrats

DEFINICIÓ I OBTENCIÓ

Concentrats d'hematies, que amb la finalitat d'eliminar la major part del contingut en leucòcits, són filtrats amb filtres que retenen els leucòcits.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum: el procés de filtració provoca una pèrdua de 47,4 ml.
Hematies: es recupera un 84% del contingut d'hematies inicial.
Leucòcits: el contingut final de leucòcits varia entre 0,5x105 i 4,4x105.

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

Entre 2º i 6º C.

CADUCITAT

La filtració dels concentrats d'hematies, si es fa en circuit tancat, no modifica la seva caducitat. En cas contrari, la caducitat és de 24 hores després de la filtració.

MANIPULACIONS

Els concentrats d'hematies poden ser fraccionats en subunitats.