Protecció i tractament de dades

Al Banc de Sang i Teixits (BST) tenim una especial cura a l'hora de tractar les dades personals dels donants, els professionals i el conjunt de la ciutadania que es relaciona amb nosaltres.

La informació personal és exclusivament vostra. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen al BST facin un ús de les dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les dades com us tractem a vosaltres: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la vostra privacitat.

A continuació, podeu conèixer en detall com tractem les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

A més, us expliquem com podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les vostres dades personals és:

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS QUE REALITZA EL bst RESPECTE

DELS DONANTS PACIENTS I USUARIS

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat d'obtenir traçabilitat en les donacions, o amb la finalitat de facilitar-te assistència de caràcter sanitari i/o social, diagnòstic i de tractament, així com per gestionar les sol·licituds formulades.

Les dades seran utilitzades per facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats per l'entitat.

Les dades serà utilitzades per facilitar la informació necessària per a la tramesa de correus postals, enviaments de correu electrònic, missatges de text o trucades telefòniques amb la finalitat única d'informar o convocar amb motius de campanyes de tercers.

Base jurídica

Les dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 9.2.h del  Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'activitat de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la correcta prestació de l'assistència sanitària i/o social que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Si s'escau, les teves dades seran comunicades al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest tractament. Si vols rebre més informació o exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pots contactar amb el coordinador de protecció de dades de la nostra entitat.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència. Les dades podran ser facilitades a tercers encarregats del tractament que realitzin proves diagnòstiques o altres serveis assistencials requerits.

Drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit al coordinador de protecció de dades, situat a l'edifici Frederic Duran i Jordà, passeig Taulat, 106-116 08005 de Barcelona. O bé, per mitjans electrònics a l'adreça cpd(ELIMINAR)@bst.cat, adjuntant una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Període de conservació

Les teves dades seran conservades d'acord a la legislació, ja sigui  sanitària o altres d'aplicació que estiguin vigents en cada moment.

Reclamació

Si consideres infringits els teus drets, pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat o presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

A L'EXERCICI DELS INTERESSATS

Finalitat

Gestionar la petició d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals plantejada.

Base jurídica

Compliment d'una obligació legal per part del responsable del tractament, ex. arts. 16, 17, 18, 19, 20, i 21 del Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

Les dades podran ser comunicades al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a altres tercers que hagin pogut participar en el tractament de les dades objecte de la petició formulada.

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit al coordinador de protecció de dades, situat a l'edifici Frederic Durant i Jordà, passeig Taulat, 106-116 08005 de Barcelona. O bé, per mitjans electrònics a l'adreça cpd(ELIMINAR)@bst.cat, adjuntant una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Període de conservació

Les dades es conservaran un any des de la finalització de la gestió del dret, o el període de prescripció de les accions relacionades que pugui preveure la normativa.

Reclamació

Si consideres infringits els teus drets, pot posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat, o pots presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

A LA VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Utilització de sistemes de videovigilància per garantir la seguretat de les instal·lacions, dels béns i de les persones.

Base jurídica

Article 6.1.e) i f) del RGPD, el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen la protecció de dades personals, especialment si l'interessat és una persona menor d'edat.

Interessats

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis i departaments directament vinculats amb la seguretat de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i Tribunals, únicament en aquells casos en què es requereixi.

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit al coordinador de protecció de dades, situat a l'edifici Frederic Duran i Jordà, passeig Taulat, 106-116 08005 de Barcelona. O bé, per mitjans electrònics a l'adreça cpd@bst.cat, adjuntant una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Període de conservació

Guardarem el registre durant un mes, excepte en cas d'ordre de Forces i Cossos de Seguretat, o/i Jutjats i Tribunals.

Reclamació

Si consideres infringits els teus drets, pot posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat, o presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

A LES IMATGES

Finalitat

Prendre i publicar fotografies i/o filmació en vídeo, realitzades durant el procés de donació en algun dels seus centres de manera voluntària, en les quals aparegui la seva imatge clarament identificable.

La finalitat d'aquestes imatges és la de ser utilitzades com a documentació iconogràfica per a: informació per als mitjans de comunicació audiovisuals, aplicacions didàctiques, publicacions científiques, fulletons divulgatius, mitjans de comunicació audiovisual, xarxes socials, etcètera.  

Base jurídica

Les dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.a) del  Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis i departaments del BST, d'acord amb les seves competències i funcions.

Drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit al coordinador de protecció de dades, situat a l'edifici Frederic Duran i Jordà, passeig Taulat, 106-116 08005 de Barcelona. O bé, per mitjans electrònics a l'adreça cpd@bst.cat, adjuntant una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Període de conservació

Les dades seran tractades durant el temps que sigui necessari segons la finalitat indicada, o bé fins que retiris el consentiment donat per tractar les dades. 

Reclamació

Si consideres infringits els teus drets, pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat, o presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

AL NEWSLETTER

En el cas que ens hagis donat les teves dades per informar-te d'informació i activitats del BST, t'informem:

Finalitat

S'utilitzaran per enviar el newletter i informació sobre esdeveniments, promocions de la donació serveis i activitats del BST. 

Base jurídica

El consentiment de l'interessat. Utilitzarem només les dades quan ens donis el teu consentiment.

Interessats

Les teves dades seran comunicades a ACRECENTA SOLUTIONS SL., entitat prestadora del servei de mailing. Aquesta entitat està domiciliada a Barcelona i garanteix que les dades seran tractades seguint els estàndards de seguretat.

Drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit al coordinador de protecció de dades, situat a l'edifici Frederic Duran i Jordà, passeig Taulat, 106-116 08005 de Barcelona. O bé, per mitjans electrònics a l'adreça cpd@bst.cat, adjuntant una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Període de conservació

El BST tractarà les dades des del moment en què es demanen i fins que acabi la finalitat per la qual van ser recollides o en el moment en què revoquis el consentiment prestat.

Reclamació

Si consideres infringits els teus drets, pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat, o presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

ALS CURRICULIM VITAE

En el cas que ens hagis donat les teves dades per ser sol·licitant de treball del BST, t'informem:

Finalitat

Registre del currículum en els arxius com a sol·licitant de treball. Tanmateix et demanem que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les teves dades de caràcter personal, ens ho comuniquis amb la finalitat de mantenir-les actualitzades.

Base jurídica

Les teves dades seran tractades en base a la teva sol·licitud de mesures precontractuals, base de tractament establerta a l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Interessats

Les dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

Drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit al coordinador de protecció de dades, situat a l'edifici Frederic Duran i Jordà, passeig Taulat, 106-116 08005 de Barcelona. O bé, per mitjans electrònics a l'adreça cpd@bst.cat, adjuntant una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Període de conservació

En aquest sentit, informem que procedim al seu registre amb data de l'enviament i que la vigència del mateix serà de sis mesos comptats a partir de la data de registre. Per tant, en el supòsit que desitgis continuar constant en els nostres arxius com sol·licitant de treball hauràs de cursar novament una petició i currículum.

Reclamació

Si consideres infringits els drets, pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat, o presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS I COM ELS PODEU EXERCIR

Tens dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-te, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les teves dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el teu consentiment previ, podràs revocar l'autorització que vas donar en qualsevol moment.

Pots exercir els drets en relació a les dades personals dirigint un escrit al Coordinador de Protecció de Dades:

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del DNI, passaport o document legal vàlid que t'identifiqui.

T'informarem sobre les actuacions derivades de la teva petició en el termini d'un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant-te de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si consideres que no hem donat una resposta adient a la teva sol·licitud, pots presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat o una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

CANVIS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qualsevol canvi a nivell de Protecció de Dades es comunicarà a través d'aquesta pàgina i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa. El Banc de Sang i Teixits es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present informació a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de les Agències competents de Protecció de Dades.