“El GCAT és una eina de coneixement al servei dels pacients i del sistema públic de salut”

Rafael Cid, director científic del GCAT

Entrevista al Dr Rafael de Cid, Director Científic del Projecte GCAT

Com valora la col·laboració BST-GCAT?
Molt positivament. El GCAT té per objectiu l’estudi de la població de Catalunya a través del seguiment a llarg termini d’un grup representatiu de població que s’anomena cohort, la cohort GCAT. Sota unes normes ètiques, basades en el consentiment voluntari i el compromís amb el rigor científic, el GCAT crea coneixement científic i implementa les vies per a l’aplicació mèdica de la informació genòmica individual en la salut pública.

Comptar amb el recolzament del BST, una entitat molt arrelada al país, i una de les que té més acceptació ciutadana, ens ha permès adreçar aquest missatge a tota la població amb confiança i seguretat.

Podem dir que, amb aquesta col·laboració, hem establert un canal de comunicació i de confiança, molt necessari en aquest tipus d’iniciativa, on el compromís és una part de l’èxit.

Estem al mes de març del 2017. On hem arribat en aquests pràcticament tres anys de Projecte GCAT?
Hem aconseguit una de les cohorts actives amb més volum de participants de Catalunya i d’arreu de l’Estat i l’única que està realitzant un anàlisi a gran escala del genoma.

El GCAT, actualment, compta amb les aportacions de 15.000 voluntaris, incloent el material genètic, l’ADN, que es troba conservat amb totes les garanties en el biobanc del GCAT, així com altres mostres biològiques. El projecte disposa d’un ampli recull d’informació sobre l’estat de salut de cada participant, quines malalties pateix o ha patit el voluntari i la seva família; a quines intervencions mèdiques s’ha sotmès, la medicació que pren i informacions sobre els seus hàbits de vida.

Quant a la participació, ha estat molt important. L’any 2014, es va posar en marxa el projecte pilot en només dos punts, i ja el mateix any, amb el desplegament de la totalitat dels centres fixes de reclutament, es va aconseguir un ritme de participació homogeni a tot el territori. L’any 2016, l’obertura de punts d’acapte temporals, ens ha permès arribar a més territori i facilitar la participació ciutadana.

Quines propostes científiques visualitza el GCAT?
El GCAT és una eina que es modela mica en mica però, segons la nostra visió, un pas essencial del projecte és la seqüenciació completa de la cohort. La base ja està feta i el futur, encara molt obert, el construïm amb el compromís dels voluntaris i amb una recerca altruista. La nostra visió és oferir unes eines i un coneixement que puguin anticipar la malaltia, reduir l’impacte d’un tractament equivocat, i fer més eficients les pràctiques mèdiques actuals.

Com defineix i com identifica el GCAT?
El GCAT és un projecte de recerca i un projecte de salut. El GCAT és una eina de coneixement al servei dels pacients, del sistema públic de salut i de l’economia del país. És un projecte obert, construït amb la participació dels voluntaris i amb la col·laboració i suport de les institucions públiques, per a la millora de la sanitat i la potenciació de la recerca genòmica en salut.

Què s’està fent actualment en el Projecte GCAT?
GCAT vol desxifrar els genomes dels voluntaris vinculant-los als registres mèdics personals, a les variacions dels seus entorns individuals, juntament amb altres dades moleculars globals per definir les millors estratègies de prevenció dels trastorns comuns que afecten a tota la població.

El primer objectiu és identificar els components genètics de risc de les malalties i condicions clíniques. El GCAT realitza una anàlisi sistemàtica dels registres mèdics amb dades del genoma en tota la cohort. Més endavant, el GCAT identificarà aquells factors que actuen d’una manera complexa, en diverses condicions, de vegades amb efectes contraris, depenent del context genètic i ambiental, el que es coneix com a pleiotropia.

GCAT NOVES INICIATIVES, 2017
El GCAT treballa contínuament en noves accions que puguin augmentar el coneixement que tenim de la malaltia i com podem millorar el seu tractament. Com ja se sap, aquests avanços només són possibles amb l’entusiasme dels voluntaris que com vosaltres esteu oberts a contribuir al benestar col·lectiu fent aportacions decisives. Durant el 2017, després de l’èxit de la crida a la participació, volem incorporar altres membres de la família (parella i fills/es) a l’estudi GCAT_fam, i comencem la primera roda de seguiment dels voluntaris: GCAT_17.

  • GCAT_17

Ens interessa molt conèixer quin és el vostre estat actual de salut, com han canviat els vostres hàbits d’alimentació, els hàbits de vida o l’activitat física que practiqueu actualment des de que vàreu entrar a formar part del programa. Aquest seguiment és essencial en la recerca, ja que els hàbits quotidians afecten sensiblement la forma en que s’expressen els nostres gens, i com pot desenvolupar-se la malaltia.

  • GCAT_fam

Sabem que moltes malalties (càncer, malalties cardiovasculars, diabetis, etc) passen de generació en generació. També és conegut que moltes de les malalties es presenten de forma més freqüent en determinades famílies, però no en tots els membres de la familia es desenvolupa la malaltia, i si ho fa, és de manera diferent. La possibilitat de comparar els gens de membres familiars ens permet analitzar en un nucli compacte com els determinants ambientals poden modificar la seva influència en la salut.

genomesforlife.com