Pacients

El procés de transfusió

Què es fa abans d'iniciar una tranfusió?

  • L' infermer establirà l'accés venós i verificarà el seu correcte funcionament i permeabilitat. També haurà de tenir en compte la compatibilitat de la transfusió de components sanguinis amb altres tractaments.
  • Donat que la transfusió pot durar diverses hores, aconsellem que el malalt adopti la posició més confortable possible. A més, podrà menjar i beure líquids.
  • És convenient controlar la tensió arterial, el pols i la temperatura abans d'administrar qualsevol component sanguini.
  • Es demanarà al pacient que comuniqui al personal d'infermeria qualsevol incidència observada en el transcurs de la transfusió

Quines son les etapes de la transfusió?

Identificar de forma inequívoca el receptor

Es pregunta al malalt el seu nom i cognoms. En els casos en què aquest no pugui respondre, com per exemple en malalts anestesiats o inconscients, la identificació es farà parlant amb els familiars i consultant la història clínica

Comprovar que el component sanguini que ens disposem a administrar és el preparat per a aquell malalt

Es revisa i comprova que el receptor i l'etiqueta del producte són correctes i coincideixen. Actualment, existeixen en el mercat diversos mètodes (braçalets, sistemes de registre amb codi de barres, entre d'altres) que ajuden a assegurar la correcta correspondència entre el receptor i el producte assignat.

En el cas de la transfusió de concentrats d'hematies, comprovar el grup ABO.

En aquest tipus de producte sanguini, és convenient comprovar el grup ABO tant del receptor com de la bossa per administrar en la pròpia capçalera del llit del malalt.

Un cop iniciada la transfusió, l'infermer controlarà el malalt durant uns minuts.

L'infermer verificarà que el malalt no presenta cal reacció durant els primers minuts de la trasnfusió.

A quina velocitat s'ha de realitzar la transfusio?

Durant els primers minuts, cal que la transfusió de qualsevol component sanguini es realitzi lentament. Un cop s'hagi comprovat que la transfusió no provoca cap reacció, s'ajustarà la velocitat al ritme recomanat per a cadascun dels components.

D'aquesta manera, per a cada component sanguini se segueix un ritme diferent, que indiquem en la taula adjunta. Cal assenyalar però, que aquestes recomanacions són vàlides sempre i quan el receptor no presenti problemes cardíacs o sigui d'edat avançada. En aquests casos, existeix una major possibilitat que el seu cor pateixi alteracions i per evitar-ho, s'alentirà el ritme de transfusió.

Component sanguini Volum mitjà Duració de transfusió Ritme de transfusió
Hematies 200-300 ml 60-120 min 30-60 gotes/minut
Plasma (unitari o d'afèresi) 200-600 ml 20-60 min 125-175 gotes/minut
Plaquetes(mescles 5 u/ afèresi) 200-300 ml 20-30 min 125-225 gotes/minut