Un projecte estatal agilitzarà els trasplantaments urgents amb sang de cordó umbilical donada, en pacients amb leucèmia

banc de cordó umbilical
  • El Projecte Ready To Ship té l’objectiu de disposar de unitats de sang de cordó umbilical (SCU) per ser alliberades amb celeritat per a pacients que necessiten un trasplantament urgent
  • El projecte està impulsat pel Ministeri de Sanitat a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), en col·laboració amb el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) i els Bancs públics de cordó de Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid i País Basc
  • Amb aquesta iniciativa, els experts calculen que les sol·licituds d’unitats de Sang de Cordó Umbilical per a trasplantament poden incrementar-se fins a un 30%

Un projecte estatal anomenat Ready To Ship (R2S) que agrupa tots els bancs de cordó umbilical i el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), busca poder disposar d’unitats de sang de cordó completament caracteritzades per enviar-les de forma immediata per als pacients, generalment afectats de malalties greus de la sang, que necessiten un trasplantament urgent.

El projecte, impulsat pel Ministeri de Sanitat, està coordinat per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i desenvolupat en col·laboració amb el REDMO i els bancs públics de Sang de Cordó Umbilical del nostre país: Catalunya (Barcelona i Programa Concòrdia), Andalusia (Màlaga), Comunitat Valenciana (València), Galícia (Santiago de Compostel·la), Madrid i País Basc (Biscaia).

Ready To Ship (R2S) està orientat a optimitzar l’inventari d’unitats de sang de cordó umbilical (SCU) emmagatzemades al nostre país per millorar l’accés dels pacients al trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH). D’aquesta manera, s’amplia el número donants disponibles i es redueix el temps d’espera fins a la realització del trasplantament. Amb aquesta iniciativa, els experts calculen que les sol·licituds d’unitats de SCU per a trasplantament poden incrementar-se fins a un 30%.

El projecte es va iniciar el quart trimestre del 2022 i, al llarg de dos anys i mig, realitzarà tots els tests pre-alliberaments a 4.920 unitats de SCU per adequar-se a les necessitats dels pacients. Una iniciativa innovadora que es realitza a molt pocs països del món.

En una primera fase, s’ha realitzat un estudi exhaustiu de les característiques de les unitats de cordó sol·licitades als bancs de cordó umbilical públics durant els darrers cinc anys, per identificar aquelles unitats susceptibles de ser incloses al Projecte R2S per la seva alta qualitat cel·lular i la seva diversitat ètnica. En una segona fase, es procedeix a detallar-ne la caracterització (incloent tipatge HLA complet, viabilitat cel·lular, cultius clonogènics i malalties infeccioses) de manera que puguin ser enviades de manera immediata si són sol·licitades per un centre de trasplantament, garantint-ne la qualitat.

Aquesta iniciativa forma part del Pla Nacional de SCU 2020-2025, adoptat per la Comissió Permanent de Trasplantaments del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

L’Estat espanyol disposa del registre més gran d’Europa de sang de cordó umbilical

Espanya disposa de 62.409 unitats de sang de cordó umbilical (SCU), un 8% de les emmagatzemades al món (804.832). És el major registre d’Europa i el tercer a nivell global, darrere dels Estats Units i de Taiwan. L’any passat, el 2022, es van distribuir 102 unitats de sang de cordó umbilical de l’inventari nacional, 95 per a pacients nacionals i 7 per a estrangers.

D’acord amb el balanç de l’ONT, el 2022 es van fer 3.630 donacions de TPH –o de cèl·lules mare de la sang- obtingudes de sang perifèrica (89%), medul·la òssia (9%) i sang de cordó umbilical (2,4%). D’aquests trasplantaments, 1.371 van ser d’un donant (trasplantaments al·logènics).

Quan el pacient no disposa d’un germà compatible, el trasplantament de donant no emparentat és el més utilitzat pels centres (el 2022 van ser 564 els TPH de donant no emparentat efectuats al nostre país). En xifres globals, el trasplantament al·logènic ha augmentat un 37% des que la ONT iniciés el Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO) el 2012. La taxa registrada (28,9 trasplantaments per milió de població) situa el nostre país entre els països europeus amb més activitat de TPH al·logènic, segons dades publicats per la Societat Europea de TPH (EBMT).

Gràcies a les diferents opcions de donació, es pot afirmar que a l’actualitat, cada vegada són més els pacients que, necessitant un trasplantament de medul·la, disposen d’un donant adequat en el moment necessari.

Donacions de medul·la òssia

El 2022 es van incorporar 21.903 nous donants al REDMO. Extremadura, La Rioja, Madrid i Catalunya són les comunitats autònomes amb les majors taxes de domapa REDMO 2022nants inscrits. L’abril del  2023, el nostre Registre ja compta amb 468.042 donants disponibles. Gràcies a la generositat dels donants del REDMO, l’any passat es van realitzar 320 donacions efectives, superant per primera vegada les 300 donacions efectives anuals. Aquest fet suposa una efectivitat de prop de 7/10.000 donants registrats, objectiu plantejat pel PNMO. Aquest és el millor indicador de qualitat del Registre espanyol i de la seva capacitat de donar resposta a pacients nacionals o estrangers que necessiten un donant. De fet, el 2022 la sol·licitud de donants espanyols per part de registres internacionals va créixer un 22% i la demanda d’hospitals del nostre país es va incrementar un 6% en comparació de l’any previ.

Pel que fa a l’origen del donant no familiar, l’any passat, el 23% van procedir del registre espanyol. Un dels objectius del PNMO és precisament millorar l’autosuficiència per facilitar la logística i millorar la sostenibilitat del nostre sistema. Quan es va iniciar el Pla, el 2012, aquest percentatge era tan sols d’un 4%.

L’èxit d’aquests programes no seria possible sense els donants, als quals hem d’agrair el seu acte generós i valent que permet ajudar a pacients amb malalties hematològiques greus com a leucèmies agudes i síndromes mielodisplàsiques.

 

Per a més informació:

ONT Medul·la òssia

Fundació Josep Carreras

Campanya “Un MatchxUnaVida”