Sostenibilitat econòmica

Som una empresa pública sense ànim de lucre, no rebem cap ajuda econòmica per part del govern pel que fa a les operacions comunes. Els preus dels productes distribuïts són preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya i permeten garantir l’activitat assistencial. Tots els preus dels productes sanguinis i de la resta de serveis es poden consultar al web corporatiu.

Subvencions rebudes el 2021

1.720.043,55

Ens regim per la Llei de contractes del sector públic i disposem d’una política de compres basada en la selecció dels proveïdors atenent a criteris de qualitat, màxima seguretat, respecte mediambiental i plena garantia de subministrament.

Ingressos 2021 (milions d'€)

Milions d'€
Sang 73,3
Components sanguinis 56,6
Hemoderivats 16,6
Diagnòstic 20,2
Teixits 13,1
Cèl·lules 5,1
Altres 0,4
Total 112,1

Dades Balanç 2021 (milions d'€)

Ingressos nets 112,1
Capitalització 4,2
PN 80,6
Deute llarg termini 37,7
Deute curt termini 20,1
Fons propis/deute (%) 57,40%
Actiu total 138,4
Fons de maniobra (Ac corrent - P corrent) 74,2

Compres locals 2021

28,04%

Nacionals

Espanya

18,1 milions d'€

Nombre de proveïdors: 182

1,73%

Internacionals

Fora

1,1 milions d'€

Nombre de proveïdors: 82

70,22%

Locals

Catalunya

45,3 milions d'€

Nombre de proveïdors: 445

Milions d'€ Nombre de proveïdors
Locals Catalunya 70,22% 45,4 445
Nacionals Espanya 28,04% 18,1 182
Internacionals Fora 1,73% 1,1 82

Inversions 2021

Milions d'€
Aplicacions informàtiques 302848,15
Edificis 190391,71
Instal·lacions tècniques 496495,4
Equips i aparells mèdics 1004278,64
Equips i aparells no assistencials 120176,68
Elements de transport 7432,4
Utillatge i eines no sanitàries 519.09
Insta·lacions i utillatge sanitari 16191,36
Altres instal·lacions 53358,88
Mobiliari 15868,68
Equipaments de processament informàtic 278647,44
Altres immobilitzats materials 16476,93
Construccions en curs 0,01
Instal·lacions tècniques muntatge 66113,05
Aplicacions informàtiques en curs 264288,73
Avançament per a immobilitzacions materials 18148,1
Total 2.851.235,25