R+D+I

El Banc de Sang i Teixits (BST) considera la recerca com una activitat estratègica per donar serveis de màxima qualitat i seguretat i per incorporar ràpidament les millores que es generen en el seu camp d’actuació i contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

​Recerca

Participem en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l’Institut Català de la Salut, amb gran part dels de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública, amb les Universitats Catalanes i promovem aliances estratègiques amb centres investigadors d’arreu del món.

Descarregueu la Memòria Científica de Recerca de 2022

Actualment, estem duent a terme 60 projectes de recerca i innovació al BST. A la nostra organització, 55 persones dediquen part del seu temps a la recerca. 

Projectes subvencionats

  • Cèl·lules vermelles cultivades en laboratori per a transfusions en crisis vasooclusives en pacients amb cèl·lules falciformes amb expedient HR23-00367 està finançat pel Programa CaixaResearch Health de la Fundació "la Caixa"

  • VASCRAFT: Nou empelt humà vascular descel·lularitzat i re-endotelitzat produït mitjançant enginyeria de teixits per al seu ús en derivació arterial. Expedient: CPP2021-008438, finançat per la Convocatòria de Projectes de R+D+i en Col·laboració Públic-Privada del Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Científic-Tècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per:

​         

  • OSCAR-iNK: Cèl·lules CAR-NK "off-the-shelf" de propera generació derivades d'iPSC per a immunoteràpia al·logènica de tumors sòlids. Expedient: CPP2021-008350, finançat per la Convocatòria de Projectes de R+D+i en Col·laboració Públic-Privada del Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Científic-Tècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per:

​          

  • El projecte "UNiKAR: Cèl·lules CAR-NK universals derivades de cèl·lules mare induïdes pluripotents fetes a partir de sang de cordó umbilical per a oncoimmunoteràpia de disponibilitat immediata" amb número d'expedient PI21/00796 està finançat pel Instituto de Salud Carlos III i cofinançat per la Unió Europea a través de Fons FEDER.

     

  • El projecte de R+D+i "HEMOGAS. Recreació del nínxol embrionari per a la producció de cèl·lules mare hematopoiètiques i els seus derivats en gastruloides humans. PLEC2021-007518", està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació/Agència Estatal d'Investigació (Digital Object Identifier 10.13039/501100011033) i per la Unió Europea "NextGenerationEU"/Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya. Projecte PLEC2021-007518 finançat per:

  • Desenvolupament d'una teràpia CAR-T dual dirigida a CD1a/CCR9 pel tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T R/R. Expedient: CPP2022-009759, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR. ​

          

  • EPIFIN: Bioenginyeria de cèl·lules mare induïdes pluripotents per una immunoteràpia avançada per a infeccions fúngiques. Expedient: CPP2022-009594, finançat pel MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR.

          

  • LAB-REDCELL: Producció in vitro d'hematies amb fenotips eritrocitaris poc comuns a partir de línies eritroides immortalitzades per a ús diagnòstic i terapèutic. Expedient: PID2022-141849OB-I00 finançat per MCIN /AEI /10.13039/501100011033 / i per FEDER, Una manera de fer Europa.

     

  • RELECOV 2.0 Consolidation of WGS and RT-PCR activities for SARS-CoV-2 in Spain towards sustainable use and integration of enhanced infrastructure and processes in the RELECOV network. Projecte co-finançat per la Unió Europea.

          

Producció científica

Al 2022 els investigadors del BST van publicar 54 articles en revistes científiques que sumen un factor d'impacte de 488. Un 51% d'aquestes publicacions són del primer quartil.

Patents

El BST té una patent concedida a Espanya, una als Estats Units i dues concedides per la Oficina Europea de Patents i validades a diversos països europeus.