Professionals Enrere

Diagnòstic molecular coagulopaties congènites per NGS: Trombastènia de Glanzmann

LRD2833

Baixar fitxa en PDF

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:

Identificar el defecte molecular als gens ITGA2B i ITGB3 en pacients diagnosticats de TG .

Trombastenia de Glanzmann (TG)

La TG és un trastorn hemorràgic poc freqüent (prevalença desconeguda) que es caracteritza per una deficiència quantitativa o qualitativa de la proteïna anomenada integrina alphaIIb/beta3 (αIIbβ3 o GPIIb/IIIa), localitzada a la superfície de les plaquetes. Segons el  dèficit, es distingeixen tres grans categories: tipus I amb una quantitat de GPIIb/IIIa <5%; tipus II amb nivells 5-20%; i tipus III amb una quantitat normal de GPIIb/IIIa però amb una funció alterada. La TG presenta una gran variabilitat clínica que comprèn des de pacients que només tenen una contusió mínima, a d'altres que presenten hemorràgies freqüents, greus i potencialment mortals. Les hemorràgies més comuns en la TG inclouen l'epistaxi, l'hemorràgia gingival i la menorràgia. Per contra, el sagnat gastrointestinal i l'hematúria són menys freqüents. En la majoria dels casos, els símptomes es manifesten ràpidament després de la naixement, tot i que ocasionalment la TG es pot diagnosticar en etapes posteriors.

Aquest trastorn hemorràgic es transmet de forma autosòmica recessiva i està causat per mutacions en els gens ITGA2B i ITGB3. Aquests codifiquen per dues subunitats de la integrina GPIIb/IIIa. Aquesta afavoreix l'agregació plaquetària assegurant la formació del trombe en els llocs de lesió en els vasos sanguinis.

Aplicació d'un panell de múltiples gens que es basa en l'amplificació simultània dels exons i les regions intròniques flanquejants per a la seva seqüenciació mitjançant tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i permet realitzar l'estudi molecular simultani dels gens relacionats amb les coagulopaties congènites i trastorns hemorràgics hereditaris entre els quals es troben els gens implicats en la Trombastènia de Glanzmann (ITGA2B; ITGB3).

Mètode:

Seqüenciació massiva dels exons i les regions intròniques flanquejants del ITGA2B i ITGB3 amb l'aplicació d'un panell de gens relacionats amb les coagulopaties congènites. Aquestes regions també podran analitzar-se per seqüenciació tradicional.

Seqüenciació tradicional de Sanger per recomprovar la/les mutació/ns detectades en els pacients diagnosticats amb TG, per tal d'arribar a un resultat inequívoc, analitzant la regió concreta on es troba la variant.

En el cas de no identificar cap mutació potencial o definitivament causant de la patologia s'informarà i discutirà amb l'equip mèdic demandant de la prova la possibilitat de realitzar estudis complementaris.

Valors de referència

No aplica

Algoritme diagnòstic:

No aplica

Temps de resposta:

30 dies laborables

Informació de l'espècimen

Mostra: Sang total
Tub: Tub EDTA K3 5-10 ml si es tracta d'una mostra de sang
Volum mínim imprescindible: 3 ml

Estabilitat:

  • A temperatura ambient: 4 dies
  • En refrigeració: 10 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra coagulada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades:

  • DNA purificat, mínim 300 ng (30 ng/µL)
  • Mucosa bucal: contactar amb el laboratori per consultar especificacions de recollida de la mostra.

Informació administrativa

Codi BST: LRD2833
Descripció de la prova: Diagnòstic molecular de coagulopaties congènites per NGS: Trombastènia de Glanzmann.
Sinònims: Estudi genètic de la Trombastènia de Glanzmann, seqüenciació de ITGA2B i ITGB3
Secció: Coagulopaties Congènites
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

En el full de petició d'estudi molecular s'ha de marcar la casella T.Glanzmann i omplir les dades fenotípiques de les que es disposi.

Perfils:

No aplica.

Referències

  • Peter J Hulick. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical Applications. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com
  • DNA Sequencing by Capillary Electrophoresis. Applied Biosystems Chemistry Guide. Second Edition.

Base de dades de mutacions

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin