Donants

Banc de Cordó

El cordó umbilical salva vides

La sang de cordó umbilical pot curar la leucèmia i les immunodeficiències, a més d'oferir noves esperances en medicina regenerativa.

En donar sang de cordó contribueixes a salvar vides.

Una sang que pot tornar a donar vida

El cordó umbilical i la sang que conté són habitualment rebutjats, però aquesta sang conté elements capaços de generar cèl·lules sanguínies en quantitats adequades. Pot ser, per tant, utilitzada per a trasplantament, de la mateixa manera i en les mateixes indicacions que la medul·la òssia.

La recollida de sang de cordó umbilical, després del naixement i de la secció del cordó, no suposa cap risc ni per a la mare ni per al fill.

El trasplantament de sang de cordó umbilical, com el de medul·la òssia, pot contribuir a la curació de nens, i també d'adults, que pateixen greus malalties de la sang que comprometen la seva vida.

Els bancs de sang de cordó umbilical s'encarreguen de garantir la conservació adequada i la tipificació, per tal de poder ser utilitzada en les millors condicions.

Els centres de trasplantament autoritzats són responsables de les indicacions i del procediment de trasplantament, en col·laboració amb els bancs de sang de cordó umbilical.

Per ser donant de sang de cordó umbilical

Que cal per ser donant?

Què fa el Banc de Cordó?

Sí que pot donar sang de cordó umbilical qualsevol mare

No pot donar sang de cordó umbilical

On pot realitzar la donació

CONCORDIA

El Banc de Sang i Teixits (BST) lidera CONCORDIA, que és un programa cooperatiu interterritorial per a la donació de sang de cordó umbilical (SCU) que es basa en una relació de confiança entre el BST, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i els departaments de Salut de les illes Balears, Aragó, Navarra, Extremadura i Cantàbria, i el Principat d'Andorra. Al 2009, CONCORDIA es va consolidar com el banc de cordó amb més trasplantaments a Europa.

El Programa CONCORDIA compta amb 41 maternitats adherides, procedents de 6 comunitats autònomes espanyoles i del Principat d'Andorra. Disposa de més de 20.000 unitats de SCU d'alta qualitat, que es troben disponibles en els registres nacionals i internacionals per a qualsevol pacient que les necessiti. 

Com fer-se donant de Sang de Cordó Umbilical?

Quan una embarassada desitja ser donant de sang de cordó umbilical, ha de dirigir-se a un dels bancs de sang de cordó existents a Espanya o a una de les Maternitats autoritzades, el llistat de les quals es troba disponible a la pàgina web de l'Organització Nacional de Trasplantaments.

En qualsevol cas, i davant del dubte, consulteu el vostre professional de seguiment de l'embaràs (llevador/a o ginecòleg/ginecòloga) sobre aquest aspecte.
Prèviament a la donació, se l'haurà d'informar sobre el procés i firmarà, en cas d'estar d'acord un Consentiment Informat.

Per a la donació de la sang de cordó umbilical resulta imprescindible realitzar el següent:

 1. Una història clínica detallada a la mare sobre les possibles malalties infeccioses, hematològiques o de qualsevol altre tipus que contraindiquen la utilització de la sang de cordó.
 2. La realització a la mare en el moment del part d'una anàlisis de sang per descartar qualsevol procés infecciós que pogués ser transmissible a la sang del cordó, en especial, els tests de l' hepatitis B i C, HIV i sífilis, entre altres.
 3. Un examen clínic del seu nadó al naixement i opcionalment després dels 3 mesos realitzat per un pediatra.

Qualsevol resultat patològic que resulti en els estudis realitzats amb motiu de la donació de la sang de cordó serà comunicat a la mare pel metge responsable.

La sang del cordó umbilical serà criopreservada per a la realització d'un trasplantament, però si no té la qualitat cel·lular necessària, s'utilitzaran els seus components per a altres productes terapèutics de medicina regenerativa.

No s'entregarà cap compensació econòmica ni de cap altre tipus per la donació de sang de cordó umbilical.

Com serà la donació?

La tècnica per recollir la sang és molt senzilla. Després del naixement es col·loca el nadó pell amb pell amb la mare i es fa un pinçament tardà esperant 1 minut abans de tallar el cordó umbilical. D'aquesta manera, s'afavoreix la transferència de sang entre la mare i el nadó; tal com recomanen els experts i l'Organització Mundial de la Salut.

Puc guardar la sang del cordó del meu fill per a ús autòleg (és a dir, per emmagatzemar-la per a l'ús eventual en el propi nen) al nostre país?

En el moment actual, no hi ha cap banc autoritzat per a aquest fi en el nostre país, tanmateix en el moment en què s'autoritzi algun d'aquests bancs, vostè hi podrà emmagatzemar la SCU del seu fill sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Que el centre on neixi el seu fill tingui una autorització específica per extreure SCU
 • Que existeixi un conveni o acord entre la maternitat on neixi el seu fill i el banc on s'emmagatzemi la SCU del seu fill.

A més, ha de saber que totes les unitats de SCU emmagatzemades en aquest tipus de bancs quedaran a disposició del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) i podran ser utilitzades per tractar qualsevol pacient que necessiti un trasplantament de SCU i sigui compatible amb alguna de les unitats de SCU emmagatzemades.

Puc guardar la sang del cordó del meu fill per a ús autòleg (és a dir, per emmagatzemar-la per al seu eventual ús en el propi nen)?

El RD Llei 9/2014, de 4 de juliol, reconeix la capacitat dels pares de poder guardar la sang de cordó umbilical (SCU) del seu fill per a ús autòleg eventual. En el nostre país, fins al moment no hi ha cap banc de SCU autòleg autoritzat però vostè pot enviar la SCU del seu fill a qualsevol banc de SCU fora del nostre país sempre que es compleixin les condicions que recull el reial decret anteriorment esmentat.

Puc treure la sang del cordó del meu fill fora d'Espanya?

D'acord amb el RD Llei 9/2014, de 4 de juliol, vostè pot treure la sang del cordó umbilical (SCU) del seu fill fora del nostre país sempre que ho desitgi. Tanmateix, s'han de complir les següents circumstàncies:

 • El centre on neixi el seu fill ha de tenir una autorització específica per extreure SCU
 • El banc de SCU al qual vostè enviï la unitat de SCU del seu fill ha d'estar autoritzat per a l'activitat d' emmagatzematge
 • Ha d'existir un conveni o acord entre la maternitat on neixi el seu fill i el banc on s'emmagatzemi la SCU del seu fill
 • A més, i en el cas que el banc a on enviï la SCU del seu fill es trobi fora de la Unió Europea, vostè ha de cursar una sol·licitud de sortida del nostre país de la unitat de SCU del seu fill a l'Organització Nacional de Trasplantaments

Quan hem de demanar permís a l'Organització Nacional de Trasplantaments per treure del nostre país una sang de cordó per a ús autòleg (és a dir, per emmagatzemar-la per a l'eventual ús en el propi nen) i com haig de cursar la sol·licitud?

Quan la unitat de SCU del seu fill vagi a ser enviada per emmagatzemar-la en un banc de SCU que es trobi fora de la Unió Europea, la maternitat ha de cursar una sol·licitud al Director de l'Organització Nacional de Trasplantaments perquè se li autoritzi la sortida de la unitat del nostre país. Per a aquest objectiu, junt amb la sol·licitud, haurà de presentar:

 • Certificació o document que demostri que el banc de SCU al qual vostè vagi a enviar per emmagatzemar-lo la unitat de SCU del seu fill està autoritzat per a aquesta activitat.
 • Certificació o document que demostri l'existència d'un conveni o acord entre la maternitat on neixi el seu fill i el banc on s'emmagatzemi la SCU del seu fill.

Què és la sang de cordó i per què serveix?

La sang de cordó conté cèl·lules mare capaces de generar cèl·lules sanguínies per tractar malalties malignes molt greus de la medul·la òssia, com la leucèmia i altres tipus de càncer. Tot i que aquest ha estat la principal finalitat de la sang de cordó, estudis més recents també han demostrat que és útil en altres camps, com ho són la medicina regenerativa.

A més a més de les cèl·lules mare , la sang té altres components com el plasma i les plaquetes, que es poden utilitzar en noves aplicacions mèdiques, per exemple per al tractament d'úlceres o inflamacions als ulls.

Quan la sang de cordó no compleix amb la cel.lularitat necessària per a ser apte per a trasplantament, poden conservar-se en un biobanc per ser usats en projectes de recerca (aprovats per comitès d'ètica d'investigació clínica) per a la millora, prevenció, diagnòstic i tractament de diferents malalties.

Un d'ells és el projecte de generació de cèl·lules mare de plenipotència induïda, conegudes com iPSC. Aquestes són cèl.lules que poden re programar-se i convertir-se en altres tipus de cèl·lules i per tant ser útils per a trasplantaments o per tractar malalties causades per la pèrdua de la funció cel·lular.

Qui pot ser donant de sang de cordó?

Pot ser donant de cordó qualsevol embarassada major d'edat, sana i amb un embaràs normal.

Quins requisits ha de complir un banc de sang de cordó umbilical per a eventual ús autòleg per ser autoritzat?

Perquè un banc de SCU d'aquestes característiques pugui ser autoritzat ha de complir les següents condicions:

 • Complir els requisits que apareixen especificats en els punts que recull el RDL 09/2014
 • Desenvolupar la seva activitat sense ànim de lucre, així com els restants establiments de cèl·lules i teixits
 • Mantenir els mateixos estàndards de qualitat en l'obtenció, processament i emmagatzematge que els bancs de SCU públics
 • Assegurar que en cas de cessament d'activitat les unitats de SCU emmagatzemades seran transferides a un altre banc sense cap risc de pèrdua ni deteriorament
 • Posar a disposició del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) totes les unitats emmagatzemades perquè puguin ser utilitzades per tractar qualsevol pacient que necessiti un trasplantament de SCU i sigui compatible amb alguna de les unitats emmagatzemades en el banc.

Té alguna utilitat l'emmagatzematge de la sang de cordó umbilical per a ús autòleg (és a dir, emmagatzemar-lo per a ús eventual del propi nen)?

Múltiples experts en l'àmbit de la medicina i especialment en el del trasplantament de progenitors hematopoètics s'han expressat en contra de l'emmagatzematge autòleg de la SCU per la poca utilitat reconeguda que té. A més, existeixen resolucions de la Comissió Nacional de Trasplantament del nostre país i de la pròpia Comissió Europea i del Consell d'Europa expressant la seva oposició o almenys els seus grans dubtes davant aquests bancs que guarden de forma autòloga la sang de cordó umbilical.

No tots els cordons extrets són viables per a la seva utilització posterior, ja que fins un 20% no presenta la celul·laritat adequada. A això cal afegir un altre percentatge que es pot contaminar en el procés o deteriorar en el seu trasllat. Fins a un 40% de les unitats de sang de cordó donades no són finalment utilitzables per a trasplantaments.

Per altra banda i el més important, la probabilitat que les unitats de SCU emmagatzemades siguin utilitzades finalment pel nen, en l'embaràs del qual la mare les ha donat, són extremadament baixes. El motiu és que gairebé totes les indicacions de trasplantament en la infantesa es deuen a malalties que tenen una base genètica o congènita i, per tant, poden estar presents a les cèl·lules del cordó i que, un cop fet el diagnòstic, el fan inútil per a l'eventual trasplantament del nen o de qualsevol altre pacient.

Fins al moment, només s'han registrat en el món 3 casos de trasplantament d'aquests cordons (sempre en malalties adquirides, no congènites) davant dels més de 40.000 trasplantaments efectuats en el món. En el cas que un d'aquests nens dels quals s'ha guardat el cordó necessités un trasplantament per leucèmia o malaltia congènita, hauria de recórrer a un cordó d'un banc públic.

En el cas que hi hagi indicació mèdica establerta per un especialista de guardar el cordó per a algun altre membre de la família amb una determinada malaltia (donació dirigida), aquesta es podrà fer en un banc públic amb les mateixes garanties que quan la donació es fa per terceres persones, però emmagatzemant-la per a la seva pròpia família.

A Espanya, si algú necessita un trasplantament de progenitors hematopoètics, el REDMO (Registro Español de Donante de Médula Ósea) s'encarrega de realitzar la cerca d'una unitat de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical adequada, tant a nivell nacional como internacional, oferint les mateixes possibilitats que si aquesta cerca s'inicia des dels Estats Units o qualsevol altre país europeu.

Tríptic informatiu sobre la donació de cordó umbilical

Inclou informació sobre: els beneficis de la donació, què cal fer per ser donant, qui pot ser donant i quines circumstàncies ho impedeixen i els centres on es pot realitzar la donació.