Informació corporativa

Codi ètic

Bústia de sistema intern d'informació del Banc de Sang i Teixits

La finalitat d'aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent. 

Accions o omissions entre les quals s'inclouen les descrites a l'art. 2 de la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que siguin presentades per les persones físiques.