Informació corporativa

Sistemes de gestió, qualitat i seguretat i salut en el treball

Al Banc de Sang i Teixits considerem que la qualitat i el medi ambient són estratègics per l'organització. Vegeu la Política de Qualitat i Medi Ambient.

Per aquest motiu, l'any 1999 vam certificar per primera vegada el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9002:1994. Durant el 2003, l'organització adapta el sistema de gestió a la ISO 9001:2000, al 2009 a la ISO 9001:2008 i al 2017 a la ISO 9001:2015.

Des de la primera certificació i amb el pas dels anys, la Qualitat impregna tots els processos i centres de l'organització. Aquest fet es reflecteix en l'assoliment de noves certificacions i acreditacions segons estàndards de diferents organitzacions, institucions o societats científiques pròpies dels diferents camps d'actuació del BST.

Al BST tenim la voluntat de promoure i protegir la seguretat i salut de les persones treballadores, de les empreses col·laboradores, així com dels ciutadans i de les ciutadanes responsabilitzant-nos i fomentant la integració de la Prevenció de Riscos Laborals en totes les activitats que duem a terme i en totes les decisions que adoptem en el conjunt del BST. Vegeu la Política de Prevenció.

Certificats i acreditacions

Certificació ISO 9001

És la certificació del Sistema de Qualitat d'acord amb els criteris de la Norma ISO 9001:2015. El BST disposa de la certificació, atorgada per AENOR i està certificat des de març del 1999. Es renova cada 3 anys i es revisa anualment. 

Certificació d'auditoria reglamentaria de prevenció de riscos laborals

És la certificació del Sistema de gestió de Seguretat i Salut en el Treball amb els criteris del Real Decret 39/1997 del 17 de gener

Estàndards d'acreditació en Transfusió Sanguínia. Comitè d'Acreditació en Transfusió (CAT). Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia. Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia

El CAT, conforme als Estàndards d'Acreditació en Transfusió Sanguínia CAT, acredita el Sistema de Gestió de la Qualitat, la donació i l'extracció de sang, l'afèresi, l'autotransfusió, l'anàlisi, la producció de components sanguinis, l'emmagatzematge, la distribució i la pràctica transfusional dels centres següents: Bellvitge, Sant Pau i Vall d'Hebron de Barcelona, Germans Trias de Badalona, Mútua de Terrassa de Terrassa, Dr. Josep Trueta de Girona, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus.

El BST va iniciar el 2005 el programa d'auditories CAT que ha suposat l'acreditació segons aquests estàndards del Sistema de Qualitat i del manual de procediments de les diverses unitats del BST.

L'acreditació CAT correspon a cada una de les unitats auditades, es renova cada 3 anys i es revisa anualment. 

Estàndards en bancs de sang de cordó umbilical CAT. La Fundación CAT

La Fundació CAT, organisme de certificació de la qualitat en transfusió, teràpia cel·lular i tissular, certifica que el Programa Concordia del BST ha estat auditat i és conforme als estàndards en bancs de sang de cordó umbilical CAT en les següents àrees: donació i obtenció de sang de cordó umbilical, processament i emmagatzematge i distribució de productes cel·lulars per a trasplantament.

Disposem d'aquesta certificació des del 14 d'octubre de 2011. 

JACIE-FACT International Standards for hematopoietic Cellular Therapy product, collection, processing and administration

Jacie acredita que el BST compleix els estàndards en l'àrea de processament de progenitors hematopoiètics.

Disposem d'aquesta acreditació des del 10 de setembre del 2015, es renova cada 4 anys.

NETCORD-FACT Internacional Standards for Cord Blood Collection, Processing, Testing, Banking, Selection and Release

El Banc de Sang de Cordó Umbilical (BSCU) forma part de la xarxa Netcord, associació de bancs de sang de cordó umbilical de tot el món. Actualment el Netcord compta amb 15 membres, els més importants del món.

L'objectiu del Netcord és aprofitar les sinèrgies entre els bancs i crear un registre d'unitats de sang de cordó que estiguin disponibles per als hospitals que les sol·licitin per als seus trasplantaments.

La qualitat de les unitats emmagatzemades ha estat sempre la primera prioritat del Netcord i per això, ha establert uns estàndards de qualitat que han de seguir tots els seus membres.

El BSCU disposa de l'acreditació corresponent des de l'abril de 2005.

Standards for Histocompatibility Testing. European Federation for Immunogenetics (EFI)

El laboratori d'Immunobiologia Immnugenètica està acreditat per la EFI (European Federation of Immunogenetics) per a la tipificació d'HLA des de juliol de 2002 i renova aquesta acreditació anualment.

Normes de Correcta Fabricació (NCF)

La Divisió de Teràpies Avançades del BST en l'àrea de producció compleix els principis i directrius de les Normes de Correcta Fabricació establertes a la Directiva 2003/94/CE. La primera inspecció es va fer al mes de novembre 2011 i es renova cada tres anys.

Bones Pràctiques de Distribució (BPD)

El Banc de Sang i Teixits disposa d'un Magatzem de Medicaments que compleix els principis i directrius de Bones Pràctiques de Distribució establertes a la Directiva del Consejo 92/25/CEE.

La primera inspecció es va fer a l'agost del 2019 i es renova cada tres anys.