Informació corporativa

Perfil de contractant

El Banc de Sang i Teixits (BST) és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions, de conformitat amb l'article 1 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol.

El BST vol fer la difusió de les seves contractacions d'acord amb el que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic que estableix que la publicitat de l'activitat contractual es realitzarà a través d'internet, en el seu perfil de contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència, la concurrència i el lliure accés als procediments contractuals encetats pel BST.

El perfil de contractant inclourà dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació com els anuncis previs, les licitacions obertes o en curs i la seva documentació, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació general que sigui d'interès.

En aquest perfil trobareu tota la informació relativa als expedients de contractació d'obres, subministrament i serveis del BST.

Seu corporativa del Banc de Sang i Teixits:

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat, 106 - 116
08005 Barcelona
T 93 557 35 00
F 93 557 35 01
contractacions(ELIMINAR)@bst.cat