Informació corporativa

Portal de la transparència

Pressupost, Comptes anuals i Auditoria

L'origen dels ingressos del Banc de Sang i Teixits (BST) prové dels productes i serveis que l'empresa subministra als hospitals i clíniques tant públics com privats.

El BST va desplegar un pla de reducció de despeses i optimització de recursos per poder garantir la sostenibilitat econòmica i financera i preservar el marc d'autonomia de gestió lligada a l'equilibri pressupostari. La presa de decisions, doncs, s'ha orientat en tot moment a la millora de la productivitat i de l'eficiència organitzativa i operativa. 

El Consell d'Administració és l'òrgan de govern per delegació de l'administració que assumeix la direcció estratègica, fa el control de la gestió i garanteix el rendiment de comptes. L'any 2013 crea l'Auditoria Interna, una iniciativa innovadora en una entitat pública, per tal d'afavorir una major transparència i responsabilitat en la gestió dels recursos públics així com garantir un bon sistema de control intern. 

Donat que el BST és una empresa pública, s'implementen mecanismes que garanteixen la transparència de les dades i impedeixen accions fraudulentes. En relació a les compres, tots aquells contractes de més de 15.000 euros han de seguir el procediment de concurs públic, mentre que per a la comercialització de productes i serveis, el BST es regeix per una llista de preus que aprova el Departament de Salut.

La implantació d'eines de seguiment com el SAP de finances, i les auditories econòmiques externes reforcen el sistema implementat.