Professionals

Laboratori de coagulopaties congènites

El Laboratori de Coagulopaties Congènites del Banc de Sang i Teixits (BST) centra la seva activitat assistencial en l'estudi genètic de pacients afectats per algun dèficit de la coagulació.

La majoria de diagnòstics moleculars que es realitzen són casos d'Hemofília A o B i de malaltia de von Willebrand, però també d'altres menys freqüents com els dèficits de FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII, dèficit combinat de FV i FVIII, dèficit de fibrinògen, Trombastenia de Glanzmann o Síndrome de Bernard-Soulier.

El laboratori ofereix els seus serveis a hospitals de tot el territori català i espanyol d'on arriben mostres per al diagnòstic de rutina, estudis familiars o casos que no han pogut solucionar al centre d'origen.

També ofereix estudis de diagnòstic prenatal, a partir de líquid amniòtic o vellositats corials, i consell genètic en el cas de famílies afectes per alguna coagulopatia congènita.

Per últim, ofereix la seqüenciació d'exomes complets, prova diagnòstica que ha anat guanyant rellevància en aquells casos en els que el diagnòstic clínic és poc clar i hi ha sospita que les hemorràgies no siguin degudes a defectes en la cascada de la coagulació.

Principals línies de recerca i docència

L'activitat investigadora del Laboratori de Coagulopaties Congènites (LCC) està estretament vinculada a l'activitat clínica de la Unitat d'Hemofília de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb els que col·labora en diferents projectes d'investigació bàsica, epidemiològica i relacional.

L'equip d'investigació posseeix una àmplia experiència en tècniques de biologia molecular i ha estat pioner en l'aplicació de la tecnologia de seqüenciació massiva o NGS a l'estudi genètic de les coagulopaties congènites i d'altres patologies hereditàries.

L'experiència acumulada en aquest camp ha conduït a que una part dels professionals del LCC constitueixin també l'equip de la Plataforma Genòmica (PG) del BST.

La PG ofereix suport tecnològic en la preparació de llibreries i l'anàlisi bioinformàtica de les dades NGS. Dona servei i/o col·labora en projectes d'investigació del Laboratori d'Histocompatibilitat i Immunogenètica, del Laboratori d'Immunohematologia i del Laboratori de Seguretat Transfusional i realitza el control de qualitat molecular de les cèl·lules CAR-T d'ús terapèutic que es produeixen al BST. Una part important dels objectius actuals són la innovació en eines tecnològiques i el seu trasllat al laboratori de rutina.

Les línies d'investigació i innovació del LCC-PG estan centrades fonamentalment en el camp de la genètica humana. De manera detallada, els programes d'investigació actius actualment es desglossen en:

El personal de LCC-PG participa en el programa docent del BST, col·laborant en la formació de cicles de grau mig i superior amb convenis amb diferents instituts d'educació secundària.

Contribueix a la formació sanitària especialitzada de metges interns residents (MIR). Tutoritza estudiants de Batxillerat en el TDR (treball de recerca) i acull estudiants de grau de diverses carreres que realitzen el TFG (treball fi de grau) en camps tan diversos com les coagulopaties congènites, trombosi, histocompatibilitat, immunogenètica, bioinformàtica o aplicació d'eines de Big Data i Machine learning a diversos camps d'investigació.

Col·labora en la docència de tres màsters de postgrau especialitzats en el camp de l'hemostàsia i la trombosi. Dirigeix tesis doctorals amb convenis establerts amb les diferents universitats catalanes. Organitza estades d'intercanvi i formació per a diferents professionals sanitaris mitjançant convenis de col·laboració amb països iberoamericans, mantenint, per exemple, una estreta col·laboració amb el Instituto de Inmunohematología de la Habana.