Professionals

Laboratori de seguretat transfusional

El Laboratori de Seguretat Transfusional és referent en l'àmbit nacional i internacional en el cribratge de malalties infeccioses en donants de sang. 

Al laboratori es desenvolupen tasques assistencials, docents i d'I+D i recerca.

Activitat assistencial

El laboratori té com principal objectiu garantir la seguretat dels receptors i dels donants de components sanguinis i vetllar per la qualitat dels productes a transfondre o trasplantar a tots els hospitals de Catalunya.

Aplica les normatives europea i espanyola comuns pels bancs de sang i altres mesures específiques addicionals si la situació epidemiològica local ho requereix.

Realitza determinacions de serologia d'agents infecciosos (Sífilis, HIV, HCV, HBV, HTLV i selectivament Chagas, Malària), immunohematologia de donants de sang (grup ABO-Rh, anticossos anti-eritrocitaris i fenotip extensiu rellevant a nivell transfusional), microbiologia (tests de esterilitat i control de qualitat microbiològic de productes elaborats al BST) i amplificació d'àcids nucleics (HIV, HCV, HBV, HEV i puntualment, segon necessitat: WNV, Dengue) en diferents tipus de mostres biològiques humanes: sang perifèrica (sèrum, plasma), sang de cordó umbilical, llet materna, etc.

El laboratori també ofereix serveis de cribratge (serològics i/o moleculars) d'agents infecciosos a tercers, tals com laboratoris clínics de l'àmbit nacional i el Banc de Cordó Umbilical Anthony Nolan del Regne Unit.

Durant la pandèmia de la Covid-19 està participant activament amb el programa de plasma convalescent del SARS-CoV-2.

Activitat docent

Activitat d'I+D i recerca

El laboratori col·labora estretament amb la Unitat d'Hepatologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, amb la Unitat de Medicina Tropical de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, amb el Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, així com amb l'Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i amb el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) amb l'objectiu de desenvolupar projectes d'investigació bàsica, epidemiològica i translacional.

Els estudis realitzats en aquesta direcció van adreçats a planificar i establir estratègies per garantir la seguretat dels productes sanguinis basant-se en la selecció correcta dels donants de sang i en l'aplicació de tests de cribratge.

Les principals línies d'investigació són: