Professionals

Laboratori de seguretat transfusional

Té com principal objectiu assistencial garantir la seguretat dels donants i dels receptors i vetllar per la qualitat dels productes a transfondre o trasplantar.

Per aconseguir-ho, realitza determinacions de serologia, immunohematologia, microbiologia i amplificació d'àcids nucleics en diferents tipus de mostres biològiques humanes: sang perifèrica, sang de cordó umbilical, sèrum, plasma, llet, etc.

La finalitat d'aquests estudis és el cribratge de les donacions per detectar patògens que es podrien transmetre a través de les transfusions o transplantaments.

Per tant, l'activitat del Laboratori de Seguretat Transfusional (LST) està íntimament relacionada amb el processament de components sanguinis, llet, cordó, progenitors, teixits i teràpies avançades. 

D'altra banda, l'LST, a través de la recerca i la docència, té com objectiu ser referent en l'àmbit de la seguretat transfusional i la detecció de malalties transmissibles per transfusió o transplantament, que ha de revertir en la millora dels objectius assistencials.