Professionals

Derivats del plasma

​Els hemoderivats constitueixen un grup particular i diferenciat dins de les especialitats farmacèutiques. Conceptualment s'entén per hemoderivats aquelles especialitats farmacèutiques que el principi actiu prové del plasma de donants humans sans a través d'un procés de fraccionament i purificació adequat.

El Banc de Sang i Teixits (BST) disposa d'un contracte de fraccionament del plasma amb la indústria farmacèutica, mitjançant el qual el BST lliura, en condicions específiques de control, el plasma excedent de les donacions de sang total i de les plasmafèresis i la companyia fraccionadora li retorna producte final.

Els productes que el BST obté del fraccionament del seu plasma són:

Albuplan® al 20% de 50 ml i 100 ml.

Albúmina humana. 

Plangamma® IV al 5% de 5 g i 10 g.

Immunoglobulina humana normal d'alta puresa.

Fanhdi® 100UI FVIII/120 UI FvW (10 ml).

Complex de factor VIII de la coagulació i factor von Willebrand humans.

Factor IX Grífols® 50 UI/ml (20 ml).

Factor IX de coagulació.

Prolasplan® 1 g.

Concentrat de alfa-1-antitripsina (AAT) d'elevada activitat específica.

Anbinex 500 UI (10 ml).

Antitrombina humana d'alta puresa.