Professionals

Components sanguinis

Fraccionament dels productes en subunitats

DEFINICIÓ

Divisió d'un producte sanguini en unitats de menor volum.

PRODUCTES SOTMESOS A FRACCIONAMENTS EN SUBUNITATS

Poden ser fraccionats en unitats de volum menor els següents components sanguinis: sang total, els diferents tipus de concentrats d'hematies, plasma fresc, pools de plaquetes i concentrats de plaquetes de donant únic.

OBTENCIÓ

Els components sanguinis esmentats poden ser dividits en bosses satèl·lits, obtenint unitats de diferent volum segons les necessitats transfusionals. En tots els casos és possible mantenir el circuit tancat.

CARACTERÍSTIQUES

Excepte el volum del producte, que en les unitats pediàtriques és menor, la resta de característiques són les mateixes que les del producte original

MANIPULACIONS

Les subunitats poden ser irradiades.

CONSERVACIÓ I CADUCITAT

En els casos en què la manipulació ha estat feta en circuit tancat la caducitat és la mateixa. Si el circuit ha estat obert la caducitat és de 24 hores a 4ºC i de 6 hores a 22ºC.