Professionals

Components sanguinis

Plasma fresc en quarentena

DEFINICIÓ I OBTENCIÓ

Unitats de plasma fresc de donant únic que es mantenen congelades, en quarantena, fins que el donant fa una altra donació i, en conseqüència, se sotmet a un altre control analític, transcorregut un mínim de 2 mesos. Un cop verificada la negativitat d'aquesta segona analítica, el plasma de la primera donació és vàlid per a l'ús transfusional. Amb aquesta mesura es minimitza el risc d'utilitzar una unitat de plasma obtinguda en el període finestra d'algun dels virus analitzats.

COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Volum:

Contingut en factors de la coagulació:

RESULTAT DE LES DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

RECIPIENT

Bosses de plàstic col·lapsable.

IDENTIFICACIÓ

Mitjançant etiquetes on hi consten les dades següents: nom del centre, tipus de producte, grup ABO i Rh (D), número d'unitat, data d'extracció, data de caducitat, resultats de l'analítica feta, tipus d'anticoagulant, condicions de conservació i d'administració.

CONSERVACIÓ

A -30ºC.

CADUCITAT

3 anys.

MANIPULACIONS

Les unitats de plasma en quarantena poden ser fraccionades en subunitats.